GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR- General Data Protection Regulation i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU. Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter.
Vi vill i samband med detta uppmärksamma er på att företageon inom ISAB Group AB kan komma att hantera er personuppgifter. Vi tillhandahåller denna information främst för att kunna utföra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.

För oss är det av största vikt att informera dig om att personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. Företagen inom ISAB Group behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

För kundanalys och för ISAB Groups interna verksamhet, inklusive dataanalys, testning och för statistiska ändamål.

För generell affärsutveckling, såsom att förbättra och utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt skapa nya affärsmöjligheter.

För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig, t.ex. garantiskyldigheter och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar.

För att fullfölja avtal och samarbeten vi har tillsammans med dig.

Laglig grund för behandlingen

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

Andra berättigande intressen

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Följa tillämplig lagstiftning

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Kommunicera med dig

Företagen inom ISAB Group kan även tänkas använda din persondata för att kommunicera ut relevant information gällande våra produkter och tjänster, samt för att utföra undersökningar vad gäller kundnöjdhet (t.ex. när du har köpt en produkt eller tjänst av oss). Om du inte vill motta denna typ av kommunikation eller vill bli borttagen ur vårt register vill vi att du uppmärksammar oss om detta.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Företagen inom ISAB Group kan komma att överföra eller dela din information med väl utvalda tredjeparter. Vi vidtar alla rimliga åtgärder vi kan för att säkerhetsställa att din personuppgiftsdata hanteras säkert vid överföring eller delning med dessa utvalda tredjeparter.

Dessa kan komma att vara:

  • Systemleverantörer: Företagen inom ISAB Group använder idag system för att administrera det dagliga arbetet. I dessa system förvaras personuppgiftsdata, alla dessa system har uppdaterade villkor enligt GDPR.
  • Banker: För att administrera betalningar
  • Övriga: Företagen inom ISAB Group kommer INTE under några omständigheter sälja din data till tredjeparter utan din tillåtelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ISAB Group sparar endast persondata så länge det är nödvändigt för att kunna följa lagstadgade lagringstider eller för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. När vi sparar din data för andra syften än dessa, sparar vi den endast så länge som det anses vara nödvändigt.

Dina rättigheter:

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att något företag inom ISAB Group har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till:

Ida Segerqvist

ida.segerqvist@isabgroup.se