Introduktion

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen, GDPR- General Data Protection Regulation i kraft. Denna lag ersätter den tidigare personuppgiftlagen (PUL) och gäller alla företag verksamma inom EU. Lagen syftar till att stärka skyddet för individer vid hantering av personuppgifter.

Vi vill i samband med detta uppmärksamma er på att ISAB Group AB (Org.nummer: 556716-6169) hanterar era personuppgifter. Vi tillhandahåller denna information främst för att kunna utföra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.

För oss är det av största vikt att informera dig om att personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och endast ett fåtal behöriga har tillgång till dessa uppgifter. ISAB Group AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen
För kundanalys och för ISAB Groups interna verksamhet, inklusive dataanalys, testning och för statistiska ändamål.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen
För generell affärsutveckling, såsom att förbättra och utveckla nya produkter, tjänster och funktioner samt skapa nya affärsmöjligheter.Andra berättigande intressen
För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig, t.ex. garantiskyldigheter och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar.Följa tillämplig lagstiftning
För att fullfölja avtal och samarbeten vi har tillsammans med dig.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Kommunicera med dig

ISAB Group AB kan även tänkas använda din persondata för att kommunicera ut relevant information gällande våra produkter och tjänster, samt för att utföra undersökningar vad gäller kundnöjdhet (t.ex. när du har köpt en produkt eller tjänst av oss). Om du inte vill motta denna typ av kommunikation eller vill bli borttagen ur vårt register vill vi att du uppmärksammar oss om detta.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

ISAB Group AB kan komma att överföra eller dela din information med väl utvalda tredjeparter. Vi vidtar alla rimliga åtgärder vi kan för att säkerhetsställa att din personuppgiftsdata hanteras säkert vid överföring eller delning med dessa utvalda tredjeparter.

Dessa kan komma att vara:

  • Systemleverantörer: ISAB Group AB använder idag system för att administrera det dagliga arbetet. I dessa system förvaras personuppgiftsdata, alla dessa system har uppdaterade villkor enligt GDPR.
  • Banker: För att administrera betalningar
  • Övriga_

ISAB Group AB kommer INTE under några omständigheter sälja din data till tredjeparter utan din tillåtelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ISAB Group AB sparar endast persondata så länge det är nödvändigt för att kunna följa lagstadgade lagringstider eller för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. När vi sparar din data för andra syften än dessa, sparar vi den endast så länge som det anses vara nödvändigt.

Dina rättigheter:

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig en intresseavvägning, om du inte anser att ISAB Group AB har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Rätten att invända gäller också behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

Läs gärna mer om rättigheterna här_

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter

KONTAKTUPPGIFTER FÖR FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FINNER DU NEDAN_

Ida S

+46 709 44 33 69

ida.segerqvist@isab-gbg.com