UTBILDING OCH UTVECKLING

Vad är ISAB Academy?

Ett forum för kunskapsutbyte och utveckling

ISAB Academy är ett koncept som syftar till att skapa ett forum för kunskapsutbyte och utveckling. Vår bransch är komplex och det finns mycket för fastighetsägare att ta hänsyn till innan man beslutar att renovera en fastighet och på vilket sätt man ska göra det. Vi vill med ISAB Academy, tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer öka förståelsen för vad våra affärsområden kan bidra med för att tillsammans öka värdet på era fastigheter. Målsättningen är att våra kunder ska känna sig trygga med lösningarna som vi kan presentera.

ISAB Academy är ett forum där vi ger våra kunder möjligheten att utveckla sin kunskap inom våra verksamhetsområden

FAQ OCH BEGREPP

Här hittar du svaren på de venligaste frågorna

VENTILATION

Vad innebär felaktigt anpassad ventilation?

En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft i utrymmets hela luftvolym. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak som rörgenomföringar, elledningar, kulvertar och skorstenar med mera. Luften ska komma in genom de tilluftsdon som finns.

Vad innebär OVK?

OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och är krav att göra regelbundet sedan 1991 och det är ägaren till byggnaden som är ansvarig att OVK utförs. Syftet med att utföra en OVK är att säkerhetsställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de ska. Kontrollen måste utföras av en person som har OVK-behörighet, det vill säga en certifierad kontrollant.
(Källa: Boverket)

Hur ofta behöver man genomföra OVK?

Förskolor, skolor, vårdlokaler- 3 år
Flerbostadshus och kontorsutrymmen med FT-, FTX-ventilation- 3år
Flerbostadshus och kontorsutrymmen med S-, F-, FX-ventilation- 6år
(Källa: Boverket)

Vad är självdragsventilation?

Ventilation med självdrag (S-ventilation) är vanligt i hus byggda innan 1970-talet. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på årstid. Husrenovering, tilläggsisolering, byte av värmesystem och byte av fönster, kan också påverka ventilation som bygger på självdrag negativt.
Problem och förslag på lösning i bostäder med självdragsventilation:
För dålig luftväxling under den varma årstiden
Ofta kan självdraget då behöva förstärkas med frånluftsfläktar.
Dålig cirkulation mellan rum
Otillräcklig cirkulation mellan rum, det vi brukar kalla överluft, avhjälps oftast med friskluftsventiler och/eller ventilationsgaller.

Vad är F-ventilation?

Frånluftsventilation (Fläktstyrd)
Ventilation med mekanisk frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Principen är densamma som självdrag med skillnaden att du drar ut luften mekaniskt med hjälp av fläktar. Fläkten är kopplad till ett kanalsystem och kan vara placerad på vinden, i spiskåpan eller i en huv ute på taket.
Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:
Torr eller ofräsch luft
Ofta beror dessa problem på att det är för få friskluftsventiler installerade i rummen. Ibland kan även inställningen av befintliga fläktar behöva ses över.

Vad är FT-ventilation?

Från- och tilluftsventilation (Fläktstyrd)
Ventilation med mekanisk tilluft/frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare för värmeåtervinning, tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt balans och du kan dessutom göra en energibesparing på upp till 8 000 kWh/år*.
(*källa: energimyndigheten)
Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:
Dålig luft eller otillräcklig cirkulation
Om det uppstår problem trots att ett mekaniskt ventilationssystem är installerat i bostaden, kan inställningarna för anläggningen behöver ses över. Var också noga med regelbundna filterbyten och rengöring av kanaler.

Vad är FTX-ventilation?

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning
Även kallad balanserad ventilation, är det mest kompletta ventilationssystemet idag. Fläktar reglerar till- och frånluften genom ett kanalsystem i husets alla utrymmen. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, används dess energi för att värma upp den kalla inkommande luften (tilluften). Tilluften passerar också effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen. Detta gör att du sparar energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.
Tilluftsventilerna placeras i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i badrum, toalett och tvättstuga. Systemet återvinner mellan 50–80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 5000–7000 kWh per år för en normalstor villa, radhus eller lägenhet. Att ventilationen är separerad från uppvärmningen innebär också att du fritt kan välja annan värmekälla i framtiden. Låga service- och underhållskostnader ger dig snabbt pengarna tillbaka. Återbetalningstiden ligger på 3–5 år. En investering alla borde göra, för lönsamheten och hälsans skull.

RÖRINFODRING

Hur ofta behöver man underhållspola avloppsrören?

Det är rekommenderat att underhålsspola rören var 3:e-5:e år för att hålla rören i gott skick.

När ska man rörinfodra?

Ofta behöver man renovera sitt avloppsystem efter 40-50 år. Då brukar röret vara i så pass dåligt skick att det är dags att renovera systemet.

Hur länge håller de nya rören om man rörinfodrar?

Väljer man att göra en rörinfodring beräknas rören hålla lika länge som om man hade bytt ut dom. Det vill säga 40-50 år.

Vilka dimensioner på rör går att infodra?

Vi kan infodra rör som är mellan 50mm-225mm.

Vad är skillnaden mellan sprutrelining och rörinfodring med strumpa?

Vid en sprutrelining sprayas rören från insidan med polyesterplast. Denna metod bygger på att de gamla rören är helt torra och intakta för att plasten ska fästa i röret.
Med rörinfodring med strumpa skapar du ett helt nytt fogfritt plaströr i det gamla avloppsröret som är helt självbärande, vilket innebär att det inte påverkas om det utvändiga röret skulle vittra sönder.

Kan man bo kvar under tiden man infodrar rören med strumpmetoden?

Ja, alla våra projekt sker under pågående drift. Det vill säga att de personer som bor, jobbar eller utnyttjar fastigheten där vi utför projekt kan bo kvar eller fortsätta driva sina verksamheter.

Kommer snart

Kommer snart

ISAB GROUP NYHETER