Hållbarhet & samhällsansvar

ISABs mission är att jobba för en bättre värld

ISABs mission är att jobba för en bättre värld. Det kan tyckas låta stort, men vi tror på att man som företag kan bidra med små saker som får stor påverkan. Det är därför en självklarhet för oss att engagera oss i projekt och föreningar för att ge tillbaka till samhället. För att kunna uppnå en hållbar värld som vi stolt kan lämna vidare till nästa generation krävs det förändringar på flera håll. För att kunna bidra till den förändringen arbetar vi med flertalet högt uppsatta mål inom hållbarhet och samhällsansvar. Som en del av detta har vi verifierat oss mot ISO 26000.

ISAB och
agenda 2030

FN formade 2015 ett ramverk med 17 hållbarhetsmål för att ena världen i att jobba mot en mer hållbar planet. För att lyckas med målsättningen så behöver alla aktörer bidra på sitt sätt.
Med ISAB:s mission att bidra till en bättre värld arbetar vi redan på flera sätt till att uppfylla dessa mål, men för att hela tiden utvecklas så har vi valt ut fyra mål som vi vill fokusera extra på.

ISAB ska bidra till MÅL 4

God utbildning

Genom att:

 • Höja den interna kompetensen i bolaget
 • Höja den externa kompetensen kring energi och resursbesparing
 • Få fler att få upp ögonen för yrket och integrera dessa i arbetet

ISAB ska bidra till MÅL 5

Jämställdhet

Genom att:

 • Öka andelen kvinnliga medarbetare i koncernen
 • Bidra till en kultur där alla trivs oavsett kön
 • Säkerställa en jämnt fördelad sponsring mellan kvinnor och män

ISAB ska bidra till MÅL 9

Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Genom att:

 • Skapa en innovativ miljö där nytänkande frodas

ISAB ska bidra till MÅL 11

Hållbara samhällen

Genom att:

 • Öka energi och resurseffektiviteten i fastigheter
 • Granskning av våra leverantörer
 • Användning av miljövänliga material i så stor utsträckning som möjligt

Vår övergripande ansvarspolicy

Vår övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens stora standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.

Ansvarighet

Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

Affärsetik & Transparens

Vi strävar efter att bete oss etiskt i alla relationer och situationer. För oss betyder det att vara ärliga, och visa omtanke och respekt för alla vi har en relation med. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, när vi kan vara det.

Intressent-
respekt

Vi har alltid med oss ett perspektiv som innebär att vi tänker till kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, anställda, leverantörer och samhället runt omkring oss. Där vi skapar värde tar vi ansvar. T ex Att vi strävar efter att produkterna ska hålla så länge som möjligt.

Lagar &
riktlinjer

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar de mänskliga rättigheterna.

Kunskap & uppföljning

Vi ser till att våra anställda och andra relevanta intressenter känner till denna policy och också förstår och agerar efter den. Vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen.

Energi-besparing – Amanda och Fredrikas gård

När ISAB uppdaterade ventilationssystemet på Amanda och Fredrikas gård i Göteborg bidrog det till lägre energianvändning och därmed en mindre påverkan på miljön.

Samarbete med Öppet hus

Vi är sedan i år en stolt medlem i Öppet Hus i Göteborg. En ideéll förening som arbetar för att bidra till en öppnare arbetsmarknad, tillgänglig för alla. Deras kärnverksamhet är deras mentorprogram som främst hjälper unga vuxna med utländsk bakgrund att skaffa sig ett nätverk för att komma ut i arbetslivet.

ISAB stöttar
lokalsamhället

Vi vill arbeta för en bättre värld genom att ge tillbaka till samhället.

 • IK Sävehof är världens största handbollsförening. ISAB stöttar IK Sävehof som CSR partner i projektet #viställerupp.
  Föreningen beskriver det som en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför.

  #vi ställer upp är också ett sätt att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.
 • Grunden Bois beskriver sig själva som en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

  Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga & nivå på funktionsnedsättningen.

  Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.
  Läs mer om Grunden Bois här: http://www.grundenbois.com/
 • Ystad IF handbollsförening bedriver handbollsverksamhet med elitlag inom herr och damhandboll.
  Föreningen har även ungdomshandboll, boll och lek och bedriver sedan ett par år tillbaka parahandboll under namnet ”handboll för alla”.

  Ystad IF är också deltagande i projektet #viställerupp som beskrivs som en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför.
 • Vi är en stolt medlem i Öppet Hus i Göteborg. En ideéll förening som arbetar för att bidra till en öppnare arbetsmarknad, tillgänglig för alla.

  Deras kärnverksamhet är deras mentorprogram som främst hjälper unga vuxna med utländsk bakgrund att skaffa sig ett nätverk för att komma ut i arbetslivet.

Sponsorpolicy

För ISAB Group är sponsring något som ger ömsesidig nytta för företaget och den eller de som vi väljer att sponsra. Det ger oss också möjlighet att bidra till samhället på fler ställen än där vi själva är verksamma. Sponsringsobjekten tillhör olika områden: sport, kultur, miljö och humansponsring. Generellt sätt prioriterar vi sponsortagare som matchar våra värderingar och bidrar till ett bättre samhälle och bättre värld. Vi strävar också efter att ha en jämställd fördelning av våra sponsorpengar. ISAB Group sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.

Antikorruption

Alla medarbetare på ISAB ska bedriva affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt. ISAB får under inga omständigheter använda sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion. ISABs medarbetare ska, varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av värde från en person eller ett företag om avsikten är att påverka ett beslut eller att erhålla en otillåten fördel. ISAB har nolltolerans mot korruption och måste alltid följa såväl svenska som lokala korruptions-bestämmelser och lagar. Om dessa skiljer sig åt är det den strängaste bestämmelsen som ska tillämpas.