Om ISAB group

Historia

ISAB är ett innovativt företag som hela tiden arbetar för att komma med bättre och miljövänligare lösningar än vad som finns på marknaden idag.

ISAB Ventilation AB grundades 1998 med målet att erbjuda privata och kommunala fastighetsägare ren luft. Ventilationskanalerna skulle tätas, filter skulle bytas och systemen skulle rengöras. Efter hand som åren gick fördjupades samarbetet med olika kunder. Företaget utvecklades till en komplett ventilationsleverantör för att bättre möta kundernas behov och finns idag i Väst- och Sydsverige.

Efter ett tag kom efterfrågan från kunderna att få samma goda service på avloppssidan också. Där föddes idén till ISAB Rörinfodring som senare grundades och idag erbjuder relining, avloppsspolning och inspektion av avloppssystem i fastigheter.

2017 grundades ISAB Marine, ett företag som utför ventilationsåtgärder till sjöfarts- och kryssningsindustrin.

Vårt senaste tillskott i koncernen är ISAB Energi som är en helhetsleverantör inom energibesparing. Under årens gång har vi även förvärvat bolag som bidragit med spetskompetens till våra verksamhetsområden. 

Det som började med ett ventilationsföretag i Göteborg har vuxit till en koncern, och vår tillväxtresa har bara börjat.

 

Vad vi
drivs av

01

Mission

ISABs mission är att jobba för en bättre värld genom att tänka långsiktigt i våra tjänsterbjudanden.
02

Vision

ISAB ska vara den mest efterfrågade partnern inom störningsfri och hållbar renovering.
03

Värderingar

Vår värdegrund är baserat på: Prestation, Långsiktighet, Kundfokus

Våra
policys

Kvalitetpolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att ISAB och dess anställda skall arbeta så att lagar, förordningar och branschkrav följs samt i övrigt uppträda och leverera på ett så professionellt sätt att kunder, leverantörer och andra berörda intressenter känner förtroende för företaget. Vi skall eftersträva att alla medarbetare är engagerade i ständiga förbättringar av alla arbetsflöden utifrån optimal kundtillfredsställelse.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att våra uppdrag ska ha en så liten påverkan på miljön och människor som möjligt, där miljölagstiftning och föreskrifter ses som ett minimikrav. Vi arbetar aktivt och målmedvetet med ständiga förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan och det är allas ansvar att hålla denna policy levande genom att bidra med förbättringsförslag. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för miljöarbetet. Miljöhanteringen på kontoret sköts av den administrativa personalen och i den övriga verksamheten hanteras miljöarbetet enligt policys och rutiner eller gällande krav. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp till företaget.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att vi ser gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, samt ISAB:s policys, trivselregler och ordningsregler som en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete.

På ISAB är samtliga medarbetare ansvariga för de delar i arbetsmiljön som de kan påverka. Det innebär att samtliga medarbetare på ISAB ska sträva efter att hela tiden förbättra vår gemensamma arbetsmiljö, såväl fysiskt, som organisatoriskt och socialt.

Vårt mål med arbetsmiljöarbetet är en god arbetsplats med en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö där all personal trivs och inte drabbas av skadlig stress, olyckor eller belastnings- och förslitningsskador.

Detta åstadkommer vi genom ändamålsenliga lokaler och arbetsredskap, genom information och kunskap, systematiskt arbetsmiljöarbete som planeras och genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud, ständiga förbättringar, samt en bra och tydlig arbetsorganisation som besitter relevant kompetens och resurser för att leda på ett säkert och hälsosamt sätt.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår trafiksäkerhetspolicy innebär att ISAB och dess personal skall ha en attityd och ett beteende i trafiken och mot medtrafikanter så att företaget blir betraktat som ett gott föredöme.