HISTORIA

ISAB Ventilation AB grundades 1998 med målet att erbjuda privata och kommunala fastighetsägare ren luft. Ventilationskanalerna skulle tätas, filter skulle bytas och systemen skulle rengöras. Efter hand som åren gick fördjupades samarbetet med olika kunder. Företaget utvecklades till en komplett ventilationsleverantör för att bättre möta kundernas behov och finns idag i Väst- och Sydsverige.
Efter ett tag kom efterfrågan från kunderna att få samma goda service på avloppssidan också. Där föddes idéen till ISAB Rörinfodring som senare grundades och idag erbjuder ett störningsfritt alternativ till stambyte, samt underhåll av avloppssystem i fastigheter.

ISAB är ett innovativt företag som hela tiden arbetar för att komma med bättre och miljövänligare lösningar än vad som finns på marknaden idag.

2014 grundades ISAB Solutions som erbjuder effektiva lösningar för att rena vatten och luft, samt att förhindra smittspridning i byggnader och installationer. Det senaste tillskottet är ISAB Marine, ett företag som utför samma tjänster vi erbjuder på land, även till havs.
Det som började med ett ventilationsföretag i Göteborg har vuxit till sig till en koncern. Företagen inom koncernen är ISAB Ventilation Väst, ISAB Ventilation Syd, ISAB Rörinfodring Väst, ISAB Rörinfodring Syd, ISAB Solutions och ISAB Marine.

MISSION

ISABs mission är att jobba för en bättre värld genom att tänka långsiktigt i våra tjänsterbjudanden.

VISION

ISAB ska vara den mest efterfrågade partnern inom störningsfri och hållbar renovering

VÄRDERINGAR

Vår värdegrund är baserat på: Prestation, Långsiktighet, Kundfokus

VÅRA POLICIES

Kvalitetpolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att ISAB och dess anställda skall arbeta så att lagar, förordningar och branschkrav följs samt i övrigt uppträda och leverera på ett så professionellt sätt att kunder, leverantörer och andra berörda intressenter känner förtroende för företaget. Vi skall eftersträva att alla medarbetare är engagerade i ständiga förbättringar av alla arbetsflöden utifrån optimal kundtillfredsställelse.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att vi ser gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, samt ISAB:s policys, trivselregler och ordningsregler som en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete.

På ISAB är samtliga medarbetare ansvariga för de delar i arbetsmiljön som de kan påverka. Det innebär att samtliga medarbetare på ISAB ska sträva efter att hela tiden förbättra vår gemensamma arbetsmiljö, såväl fysiskt, som organisatoriskt och socialt.

Vårt mål med arbetsmiljöarbetet är en god arbetsplats med en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö där all personal trivs och inte drabbas av skadlig stress, olyckor eller belastnings- och förslitningsskador.

Detta åstadkommer vi genom ändamålsenliga lokaler och arbetsredskap, genom information och kunskap, systematiskt arbetsmiljöarbete som planeras och genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud, ständiga förbättringar, samt en bra och tydlig arbetsorganisation som besitter relevant kompetens och resurser för att leda på ett säkert och hälsosamt sätt.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att våra uppdrag ska ha en så liten påverkan på miljön och människor som möjligt, där miljölagstiftning och föreskrifter ses som ett minimikrav. Vi arbetar aktivt och målmedvetet med ständiga förbättringar för att minimera vår miljöpåverkan och det är allas ansvar att hålla denna policy levande genom att bidra med förbättringsförslag. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för miljöarbetet. Miljöhanteringen på kontoret sköts av den administrativa personalen och i den övriga verksamheten hanteras miljöarbetet enligt policys och rutiner eller gällande krav. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp till företaget.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår trafiksäkerhetspolicy innebär att ISAB och dess personal skall ha en attityd och ett beteende i trafiken och mot medtrafikanter så att företaget blir betraktat som ett gott föredöme.

MEDLEMSKAP, CERTIFIERINGAR OCH INTYG

ISO-certifiering

ISAB Rörinfodring Syd AB, ISAB Rörinfodring Väst AB och ISAB Ventilation Väst AB är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001. ISO 9001 fokuserar på kvalitetsledning och ISO 14001 fokuserar på miljöledning. ISO 45001 är en standard för ledningssystem som ska uppfylla särskilda krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.

BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter)

ISAB Rörinfodring är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter). BRiF och SP har utvecklat ett omfattande kvalitetsprogram, BRiF 3Q, som alla medlemmar måste följa. BRiF 3Q ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.

Trygg verksamhet, 2018.

”Att veta vilka företag som är välskötta och pålitliga är svårt för vem som helst, och att själv försöka granska olika leverantörer skulle ta orimlig tid. Som konsument eller leverantör kan du lita på att företag med vårt guldsigill är långsiktigt stabila och seriösa, en viktig parameter när du ska välja vem du ska göra affärer eller samarbeta med” (Trygg verksamhet, 2018).

        

ID06 Standard

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ISAB följer den senaste standarden för ID06 och alla våra medarbetare kan legitimera sig med ID06 på arbetsplatserna.

Installatörsföretagen

ISAB är medlem i Installatörsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik med fokus på personal som jobbar med installation, optimering och kontroll av olika system. Organisationen jobbar bland annat med branschutveckling, opinionsbildning och lobbying för medlemsföretagens villkor.

Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad där ISAB har medlemskap. Organisationen stöttar sina medlemmar med arbetsgivarfrågor, tvister och avtalsfrågor, men de arbetar också för att bidra till utveckling och återväxt inom branschen.