Bostads AB Poseidon- Amanda och Fredrikas gård

Amanda och Fredrikas gård är boendefastigheter i Högsbo som byggdes 1962 och totalrenoverades 1997-1998. Vid totalrenoveringen installerades frånluft utan återvinning. Antal lägenheter i fastigheterna är 708. Projektet innebar att komplettera frånluftsventilationen med en installation av frånluftsvärmepumpar. Genom att installera frånluftsvärmepumpar möjliggjordes återvinning av frånluften. Detta innebär att värmen som redan finns i huset, och som annars hade ventilerats ut istället kan producera både värme och varmvatten till en mycket låg kostnad.

Energibesparing

De svenska klimatmålen för 2020 är att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänkas Sverige totala energikonsumtion. 

Varför är det viktigt med energieffektivisering?

För att Sverige ska nå de uppsatta miljömålen och skapa ett hållbart energisystem är en effektivare energianvändning ett måste. Resultatet av minskad energianvändning är lägre utsläpp av bland annat kväveoxider, svaveldioxid, koldioxid och partiklar. Effektivisering kan bland annat göras genom förbättrad isolering av byggnader men även genom att välja energieffektiva installationer för ventilation.

Vilka fördelar finns det med energieffektivisering?
Att energieffektivisera innebär många fördelar. En av dessa är lägre energikostnader och en stärkt konkurrenskraft för ditt företag. Desto mindre energi ditt företag använder desto mindre känsligt blir det för skiftande energipriser. En annan fördel med driftoptimering och underhåll är en minskad risk för onödiga stopp i verksamheten vid fel tillfällen. Framförallt så stärker energieffektivisering ditt företags varumärke och visar på samhällsansvar. Miljöarbeten skapar attraktionskraft som en inspirerande arbetsgivare.

Referensprojekt – Amanda och Fredrikas gård 

Amanda och Fredrikas gård är boendefastigheter i Högsbo som förvaltas av bostadsbolaget Poseidon. Fastigheterna byggdes 1962 och totalrenoverades 1997-98. Vid totalrenoveringen installerades frånluft utan återvinning. Antal lägenheter i fastigheterna är 708 stycken.

Eftersom inga större renoveringar var planerade att genomföras inom de kommande 30 år var det av intresse att komplettera frånluftsventilationen med en installation av frånluftspumpar. Genom att installera frånluftsvärmepumpar möjliggjordes återvinning av frånluften. Detta innebär att värmen som redan finns i huset, och som annars hade ventileras ut istället kan producera både värme och varmvatten till en mycket låg kostnad.

Installationen
För att optimera energianvändningen installerades det nya frånluftspumpar på vinden. I de husen som saknade undercentral (UC) byggdes en mindre UC för värmeåtervinningen. Ackumulatortank för varmvatten placerades även i omgjorda källarförråd. Dessutom placerades rörstråk i trapphus som sedan byggdes in i väggen.

Resultat
I entreprenaden installerades ny styrutrustning för nya och befintliga installationer för att få bästa optimering av energianvändning. Utfallet blev en total minskning av energianvändning med 37% och marknadsvärdet på fastigheten ökade med 4%.