Bostadsbolaget- Kyrkbyn

ISAB Ventilation Väst fick i uppdrag av Bostadsbolaget att åtgärda radonproblem i Kyrkbyn på centrala Hisingen. Detta gjordes genom en lösning där vi installerade FTX-aggregat i fastigheterna. Detta är ett av de mest kompletta ventilationssystem med balanserad ventilation. Systemet är stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt.  Denna typ av installation är det bästa sättet att få ner radonhalten och säkerställa inomhusklimatet. Andra positiva effekter är att du sparar uppvärmningskostnader.

Radonåtgärder

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige med högre radonhalt än referensnivån. Varför är det viktigt att mäta och minska radonhalten? Radon ökar risken för lungcancer om du under en längre tid utsätts för en hög halt. Risken är särskilt stor för dig som är eller har varit rökare. Radon i bostäder orsakar ungefär 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Det finns egentligen bara en väg att gå för att upptäcka radon, genom att mäta. Radonmätningen bör pågå minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april.

Varför är det viktigt att mäta?
Målet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i fastigheten är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Detta gäller för bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde, arbetsplatser samt nya byggnader. Om det visar sig att radonhalten är högre än referensnivån är det viktigt att minska den och få halten så låg som det är rimligt och möjligt.

Den uttalade referensnivån och gränsvärdena för hur hög radonhalt det får vara är fastställda utifrån en samlad bedömning. Den innehåller ekonomiska och sociala konsekvenser. Referensnivån och gränsvärden är framtagna av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radon och gammastrålning
De radioaktiva ämnena uran, torium och kalium som avger gammastrålning finns i viss halt i alla stenbaserade byggnadsmaterial. Genom att sätta en gräns för hur mycket ett byggnadsmaterial får stråla i en färdig byggnad så begränsas samtidigt mängden radon som avges från materialet. Innehåller väggen för mycket uran och radium kan det orsaka förhöjda radonhalter.

ISAB Ventilation Västs uppdrag
Vi fick i uppdrag av Bostadsbolaget att installera FTX-aggregat i fastigheterna i Kyrkbyn för att få ner radonhalterna i huset. Det är ett av de mest kompletta ventilationssystem med balanserad ventilation. Systemet är stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt. Du får full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem genom dess fläktstyrda till- och frånluftssystem.

Mätvärdena i fastigheten nådde upp i 670 Bq/m3 vilket är extremt höga värden. Efter installationen av de nya FTX-aggregaten gick mätvärdena ner till stabila 100 Bq/m3 vilket anses lågt. Denna typ av installation är det bästa sättet att få ner radonhalten och säkerställa inomhusklimatet. Andra positiva effekter är att du sparar uppvärmningskostnader i längden och får incitament för hyreshöjning.

Vi på ISAB Ventilation Väst är väldigt nöjda med resultatet. Vi är stolta över att kunna bidra till ett mer hälsosamt inomhusklimat.