Stena Fastigheter- Brunnsbo

ISAB Ventilation genomförde en energirenovering av 3st långhus och 3st punkthus från 1965.

Byggnaderna är uppförda i 8st våningsplan med källare.
Totalytan (BOA) är ca 28 000 m2 och antal lägenheter är 410 st.
ISAB installerade nya frånluftsfläktar med återvinningsenheter, värmepumpar placerades i befintliga undercentraler i källare och rörstråk placerades i trapphus. I entreprenaden installerades ny styrutrustning för nya och befintliga installationer för att få bästa optimering av energianvändning.

Energibesparing

De svenska klimatmålen för 2020 är att energianvändningen ska vara 20% effektivare jämfört med 2008 och 2030 ska vi vara 50% mer energieffektiva jämfört med 2005. Att energieffektivisera just fastighetssektorn är därför ett steg i ledet till att sänkas Sverige totala energikonsumtion.

Varför är det viktigt med energieffektivisering?
För att Sverige ska nå de uppsatta miljömålen och skapa ett hållbart energisystem är en effektivare energianvändning ett måste. Fördelarna med minskad energianvändning är att det inte behöver tillföras lika mycket energi. Resultatet av det är ett lägre utsläpp av bland annat kväveoxider, svaveldioxid, koldioxid och partiklar. Effektivisering kan bland annat göras genom förbättrad isolering av byggnader men även genom att välja energieffektiva installationer för ventilation.

Vad är GreenBuilding?
Greenbuilding har blivit ett starkt varumärke för energibesparing i Sverige. Det grundar sig i ett EU-initiativ under 2004-2014 för att öka arbetet kring energieffektivisering i bygg- och fastighetssektorn. GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet för certifiering är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare.

Vilka fördelar finns det med energieffektivisering?
Att energieffektivisera innebär många fördelar. En av dessa är lägre energikostnader och en stärkt konkurrenskraft för företag. Desto mindre energi ditt företag använder desto mindre känsligt blir det för skiftande energipriser. En annan fördel med driftoptimering och underhåll är en minskad risk för onödiga stopp i verksamheten vid fel tillfällen. Framförallt så stärker det ditt företags varumärke och visar på samhällsansvar. Miljöarbeten skapar attraktionskraft som en inspirerande arbetsgivare.

Referensprojekt – Brunnsbo
På centrala Hisingen i Göteborg förvaltar Stena Fastigheter boendefastigheter. År 2017 togs ett beslut om att genomföra en energirenovering av tre stycken långhus och tre stycken punkthus. Byggnaderna är uppförda i åtta våningsplan med källare. Totalytan (BOA) är ca 28 000 m2 och innehåller 410 lägenheter. ISAB Ventilation fick i uppdrag att installera ny ventilation med återvinning i fastigheterna för att minska energianvändningen.

Installationen
ISAB installerade under 2017 nya frånluftsfläktar med återvinningsenheten i dom gamla sugkammarna på vinden, värmepumpar placerades i befintliga undercentraler i källare och rörstråk placerades i trapphus. I entreprenaden installerades ny styrutrustning för nya och befintliga installationer för att få bästa optimering av energianvändning. Gamla kulvertar byttes även ut mot nya bättre isolerade kulvertrör.

Genom att installera värmepumpar möjliggjordes återvinning av frånluften. Detta innebär att värmen som redan finns i huset, och som annars hade ventilerats ut istället kan producera både värme och varmvatten till en mycket låg kostnad. Utöver detta har tilläggsisolering av fasad och tak samt fönsterbyte gjorts i fastigheterna.

Resultat
Mellan mätningarna som gjordes 2016-2019 hade fastigheterna i snitt minskat sin energianvändning med 49,6%. Det gjorde att de uppfyller kraven för att certifieras mot GreenBuilding. Men installationen resulterade även i mer energieffektiva fastigheter till en lägre kostnad och ett ökat marknadsvärde.

Vill du få hjälp med energieffektivisering? Varmt välkommen att kontakta oss https://isabgroup.se/kontakt/